Järvamaa Puuetega Inimeste Koja arengukava

Aastateks 2015-2018.

Lähtepositsioon.

Järvamaa Puuetega Inimeste Koda (JPIK) tegutseb 1995 aastast. J PIK käsutuses on ruumid Tallinna 13. Ruumid on amortiseerunud ja vahetanud omanikku ( Wittenstein ) kes soovib ruumide vabastamist, mis tõttu on Kojale vaja uued ruumid leida. Koda  on avatud E: 10.00 – 15.00 T-N: 9.00 – 15. 00 Juhataja vastuvõtt T; K: 9.00 – 13.  Ühingud saavad kasutada PIK-i ruume tasuta oma igapäevaste asjade ajamiseks, ürituste läbiviimiseks.
Koja liikmeid on 01.01.2014 seisuga 12 ühingut, kokku üle 800 inimese.  Maakonnas on puudega töövõimetuspensionäre 1212, puudega vanaduspensionäre 1484 ja puudega lapsi 371

MISSIOON.
Järvamaa Puuetega Inimeste Koda on ellu kutsutud puuetega inimeste valdkonnas tehtava töö maakondliku koostöö ning koordinatsiooniorganina, kes sekkub aktiivselt invapoliitika kujundamisse maakonna tasandil.

PIK TEGEVUSE ÜLDPÕHIMÕTTED /VÄÄRTUSED
Koda lähtub oma tegevuses puuetega inimestele võrdsete võimaluste loomise standardreeglitest, koostöö aluseks on avatus ja liikmesorganisatsioonide kaasamine erinevate probleemide lahendamisel. Järvamaa PIK tegeleb kõigi erivajadustega inimeste probleemidega, sõltumata puude määramisest. PIK tegevus on pigem ennetav, preventiivne kui tagajärgi arvustav.

VISIOON.
Aastal 2018 on Järvamaa Puuetega Inimeste Koda jätkusuutlik, elujõulise ja aktiivse liikmeskonnaga organisatsioon, kes sekkub invapoliitika kujundamisse maakonnas, on arvestatav koostööpartner puuetega inimestele võrdsete võimaluste loomisel ja elukvaliteedi tõstmisel.

 TEGEVUSSUUNAD

 Koostöö  kohalike omavalitsuste, tervishoiuasutuste ning  puuetega inimeste organisatsioonidega.

 Puuetega inimeste organisatsioonide  tegevuste ning sihtotstarbeliste  programmide toetamine läbi SA EPI Fondi

 Positiivse avaliku arvamuse kujundamine puuetega inimestega seotud küsimustes ajakirjanduse  ja teiste massiteabevahendite kaudu.

Koja tegevussuundadest otseselt tulenevad ülesanded:
Rahaliste vahendite taotlemine fondidest, kohalikest omavalitsustest, maavalitsusest ning  JOL ja sponsorlusest.

Kord kvartalis ümarlaud KOV sotsiaaltöötajatega
 Kojas toimuvad infopäevad, juhatuse- ja üldkoosolekud kus edastatakse infot ja ajastatakse tegevuskava.

Jätkata Koja veebilehe edasiarendamist.

 Maapiirkonnas elavate inimeste aktiviseerimisele kaasaaitamine

Kultuuri-ja spordiürituste korraldamine ning osavõtt.

 Koolituste korraldamine  liikmesorganisatsioonidele ja laiemale avalikkusele  ning  Info- ja teabepäevade läbiviimine.

Abi osutamine toimivate ja edaspidi loodavate puuetega inimeste ühenduste tegevuse käivitamisel, projektide koostamisel ja põhitegevusel.

 Maakondlike ühisürituste korraldamine puuetega inimestele ja nende pereliikmetele.

Kojale ajakohasemate ruumide leidmine.      

 

KOKKUVÕTE

Koja töö on vajalik, kuna puudega inimene tahab ühiskonnaelus aktiivselt osaleda, suhelda, teadlik olla tänapäeva elukorraldusest ja orienteeruda kiiresti muutuvas seadusandluses.
Koda on oma tegevuses saavutanud avatuse, regulaarse tegevuse, olemasolevate võimaluste  ärakasutamise.
On loodud toimiv meeskond.
Järvamaa Puuetega Inimeste Koda vaatab oma arengukava üle kord aastas, vajadusel täiendab. Arengukava ja selles sisalduvad tegevussuunad on üldise loomuga, konkreetne tegevuskava koostatakse ja kinnitatakse igal aastal eraldi arvestades finantsvõimalusi

 

Vastu võetud.

24.11.2014.a.

Paides