JÄRVAMAA PUUETEGA INIMESTE KODA

PÕHIKIRI

I. Üldsätted

1. Järvamaa Puuetega Inimeste Koda (edaspidi Järvamaa PIK) on  vabatahtlikkuse alusel loodud kasumit mittetaotlev heategevuslik mittetulundusühing, milline eraõigusliku juriidilise isikuna ühendab  Järvamaal elavaid puuetega inimesi.
2. Järvamaa PIK on asutatud Paides 15.augustil 1995.a.tähtajatult.
3. Järvamaa PIK asukoht on Paide linn, Eesti Vabariik.
4. Järvamaa PIK on eraõiguslik juriidiline isik oma  pangakonto, pitsati ja logoga.
5. Järvamaa PIK juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, õigusaktidest, Eesti Puuetega Inimeste Koja põhikirjast ja otsustest ning käesolevast põhikirjast.
6. Majandusaasta algus on on 1.jaanuaril ja lõpp 31.detsembril.

II. Eesmärk ja ülesanded.

7. Järvamaa PIK eesmärgiks on erinevate puuetega inimeste ühenduste vahel koostöö arendamine puuetega inimeste  elukvaliteedi parandamiseks ja ühiskonna liikmete puuetega inimestesse suhtumise hoiakute positiivseks muutmiseks.
8. Järvamaa PIK ülesanded on:
8.1. osaleda Järvamaa sotsiaalhoolekandetöö arengukavade ja programmide väljatöötamisel;
8.2. aidata kaasa ravi, rehabilitatsiooni, üld- ja kutsehariduse, ümberõppe, tööhõive ja iseseisva toimetuleku küsimuste  teadvustamisel ja lahenduste otsimisel, tegutseb päevakeskusena;
8.3. Järvamaal elavate puuetega inimeste huvide esindamine ja kaitsmine Järva Maavalitsuses ja omavalitsustes;
8.4. Järvamaa puuetega inimeste organisatsioonide sihtotstarbeliste programmide toetamine;
8.5. positiivse avaliku arvamuse kujundamine puuetega inimestega seotud küsimustes ajakirjanduse ja muude  massiteabevahendite kaudu;
8.6. Järvamaa PIK liikmete tegevuse koordineerimine, ühisürituste ja toitlustamise korraldamine.

III. Vara ja vahendid.

9. Oma põhikirjaliste ülesannete täitmiseks vajalikud  vahendid saab PIK:
9.1. vastavatest riiklikest ja programmilistest eraldistest;
9.2. projektide teostamisest;
9.3. teenuste osutamisest;
9.4. annatustest;
9.5. eesmärgiga seonduvast majandustegevusest.

IV. Liikmeks vastuvõtmise, väljaastumise ning väljaarvamise tingimused ja kord.

10. Järvamaa PIK liikmeks võib olla iga puuetega inimesi ühendav juriidiline isik, kes tunnistab põhikirja. Liikmeks astumiseks  esitatakse avaldus juhatajale. Liikmeks vastuvõtmise otsustab üldkoosolek.
11. Järvamaa PIK-ist väljaastumiseks esitab liige juhatajale kirjaliku avalduse.
12. Järvamaa PIK-ist saab välja astuda ainult majandusaasta lõpul 3 (kolme) kuulise kirjaliku etteteatamistähtaja kohustusega. PIK  juhataja kustutab üldkoosoleku otsuse alusel pärast käesolevas punktis toodud tähtaja möödumist PIK-ist väljaastunu PIK-i  liikmete nimekirjast.
13. PIK-i liikme võib PIK-ist välja arvata üldkoosoleku otsusega, kui:
13.1. liige ei ole viimase ühe aasta jooksul osalenud ühelgi PIK-i üldkoosolekul või PIK-i poolt korraldatud üritusel;
13.2. astub PIK-iga samalaadset tegevust arendava mittetulundusühingu liikmeks;
13.3. liige eirab põhikirjas sätestatut või üldkoosolekul otsustatut ja /või kahjustab PIK-i mainet.
14. PIK-i liikme väljaarvamise otsustab üldkoosolek. Juhataja teatab selle küsimuste arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult  vähemalt 2 (kaks) nädalat enne koosoleku toimumist. Väljaarvataval liikmel on õigus osaleda tema küsimuse arutamisel  üldkoosolekul. Liige loetakse väljaarvatuks 2/3 koosolekul osalejate poolthäältega.

V. Liikmete õigused ja kohustused.

15. PIK-i liikmetel on õigus:
15.1. osaleda hääleõigusega üldkoosolekul;
15.2. olla valitud PIK-i juhatuse, revisjonikomisjoni ja muude organite liikmeks;
15.3. saada PIK-i juhatuselt ja muudelt organitelt teavet PIK-i tegevuse kohta.
16. PIK-i liikmed on kohustatud:
16.1. järgima PIK-i tegevuses osalemisel põhikirja ja PIK-i organite otsuseid;
16.2. osalema PIK-i üldkoosolekutel ettevalmistatult ja aktiivselt;
16.3. esitama PIK-i juhatusele-juhatajale iga aasta 1. juuliks eelmise majandusaasta aruande, liikmete nimekirja ning juhatuse liikmete nimed. Teatama registriandmete muutmisel uued andmed 2 (kahe) kuu jooksul nende muutmisest arvates.
16.4. tasuma liikmemaksu jooksva aasta eest ka siis, kui ta liikmelisus lõpeb aasta keskel.
17. Eesmärgipärase tegevuse arendamiseks võib panna varalisi kohustusi Järvamaa PIK-I liikmetele üldkoosoleku otsuse alusel, kui selle otsuse poolt on hääletanud kõik liikmed.

VI. Üldkoosolek.

18. PIK-i kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek, millel iga PIK-i liikmel on üks hääl. Üldkoosolekul peab igast  liikmesühendusest osalema kaks ühenduse liiget.
19. Üldkoosoleku ainupädevusse kuulub:
19.1. põhikirja muutmine;
19.2. eesmärgi muutmine;
19.3. juhataja määramine;
19.4. majandusaasta aruande ja eelarve kinnitamine;
19.5. sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse kinnitamine;
19.6. revisjonikomisjoni liikmete määramine;
19.7. juhataja või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes PIK-i esindaja määramine;
19.8. muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse;
19.9. juhataja ja revisjonikomisjoni aruannete ärakuulamine ja neile hinnangute andmine;
19.10. Järvamaa PIK-i tegevuse ühinemise, jagunemise või lõpetamise otsustamine.
20. Üldkoosoleku kutsub kokku juhataja järgmistel juhtudel:
20.1. majandusaasta aruande kinnitamiseks;
20.2. seaduses ettenähtud juhtudel;
20.3. mitte harvem kui üks kord 3 (kolme) kuu jooksul.
21. Üldkoosoleku kokkukutsumiseks saadab PIK-i juhataja vähemalt 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist igale PIK-i liikmele kirjaliku teate, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra.
22. Üldkoosolekul osaleb liikme seadusejärgne või volitatud esindaja. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb üle poole liikmetest. Otsus on vastu võetud, kui poolt on hääletanud üle poole koosolekul osalenutest, v.a. käesolevas põhikirjas ja seaduses sätestatud enam hääli nõudvad otsused.
22.1. Kui üldkoosolek ei ole otsustusvõimeline, kutsub juhatus - juhataja samal päeval kokku sama päevakorraga üldkoosoleku, mis on pädev lihthäälteenamusega vastu võtma otsuseid sõltumata osalejate arvust.
22.2. Põhikirja muutmiseks on vajalik 3/4 ja eesmärgi muutmiseks on vajalik 9/10 ühingu liikmete nõusolek. Muutmist otsustanud  üldkoosolekul mitteosalenud liikme nõusolek peab olema esitatud kirjalikult.
23. PIK-i üldkoosolek protokollitakse, sellele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. PIK-i liikmel on õigus nõuda  eriarvamuse protokolli kandmist.
24. Üldkoosolekud on avalikud ja nendest võivad sõnaõigusega, kuid ilma hääleõiguseta osa võtta arutatavate küsimustega  tegelevad ja asjast huvitatud isikud.

VII. Juhatus.

25. PIK-i tegevust juhib ja seda esindab üheliikmeline juhatus – juhataja.
26. Üldkoosolek määrab juhataja 4 (neljaks) aastaks.
27. Juhataja korraldab Järvamaa PIK raamatupidamist vastavalt raamatupidamisseadusele.
28. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhataja raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande seaduses sätestatud korras.  Juhataja esitab aruanded koos revisjonikomisjoni arvamusega üldkoosolekule kuue kuu jooksul, arvates majandusaasta  lõppemisest. Üldkoosoleku poolt kinnitatud majandusaasta aruandele kirjutab alla juhataja.
29. Juhataja koostab PIK-i finantsaasta eelarve, esitab selle kooskõlastamiseks üldkoosolekule ja seadusest lähtudes taotleb rahalisi vahendeid eelarve tagamiseks.
30. Juhataja valmistab ette Järvamaa PIK üldkoosolekuid.
31. Juhataja korraldab PIK-i liikmete arvestust.
32. Juhataja otsused protokollitakse.

VIII. Revisjonikomisjon.

33. Revisjonikomisjonis on kuni 2 liiget.
34. Revisjonikomisjoni liige ei või olla PIK-i juhataja.
35. Revisjonikomisjon valitakse üldkoosoleku poolt 4 (neljaks) aastaks.
36. Revisjonikomisjon kontrollib Järvamaa PIK tegevust mitte harvem  kui üks kord aastas ja esitab kontrolli tulemuste kohta aruande üldkoosolekule.

IX. Ühinemine, jagunemine lõpetamine, likvideerimine.

37. Järvamaa PIK ühinemise, jagunemise või lõpetamise otsustab üldkoosolek kõikide liikmete ühehäälse otsuse alusel.
38. Ühinemise, jagunemise või lõpetamise protseduuri viivad läbi üldkoosoleku poolt määratud isikud.
39. PIK-i tegevuse lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule  juriidilisele isikule.

Käesoleva põhikirja muudatus on kinnitatud üldkoosolekul 08.juuni 2007.a. Paides

Juhataja Ü. Paas

 

 

 


                                                                                                                                                                                                                                                                                            

JÄRVAMAA PUUETEGA INIMESTE KOJA
SISE-EESKIRI

1.     ÜLDSÄTTED

Sisekorraeeskirjad määravad käitumisreeglid. Nad on kooskõlas Järvamaa Puuetega Inimeste Koja (edaspidi Koda) põhikirjaga ja on kohustuslikud kõigile.

2. TÖÖREZIIM
    
Koja juhataja vastuvõtt: teisipäev, kolmapäev, neljapäev ajavahemikus 10.00 – 15.00 Juhataja
    äraolekul korraldab Koja tegevust juhataja poolt määratud ja volitatud isik.

3. TÖÖÜLESANDED
 3.1. 
Koja juhataja esindab Koda ilma volitusteta ja annab allkirju.
 3.2. 
Sõlmib Koja nimel lepinguid ja kokkuleppeid.
 3.3. 
Kutsub kokku ja juhatab koosolekuid, korraldab igapäevast sisulist tööd, tagab raamatupidamise
        
korralduse.
 3.4. 
Koostab finantsaasta eelarve, jagab maakonna limiidid vastavalt üldkoosoleku poolt kinnitatud
          
korrale (limiidi jagamise korra esitab juhataja üldkoosolekule) annab oma tegevusest aru
          
üldkoosolekule.
3.5. 
Raamatupidaja teeb Koja raamatupidamist vastavalt Raamatupidamisseadusele, annab oma
        tegevusest aru juhatajale.

4. USALDUS
4.1. Võimalusel ja soovil ühingud 
seostavad oma projektid Koja projektidega.
4.2. Omaalgatuslikud projektid on liikmete/organisatsioonide siseasi.
4.3. Kõik ühingud 
tagavad oma liikmete osavõtu Koja üritustel.
4.4. Ühingute aasta ürituste plaan ei tohi dubleerida Koja maakondlike ühisürituste korraldamist
      
(igaaastane puuetega inimeste ja nende pereliikmete suvelaager, rahvusvaheline puuetega
       inimeste päev.)

5. KOJA RUUMIDE KASUTUS
5.1. Kõigile ühingutele on loodud võimalus kasutada Kojas nii telefoni kui ka arvutit.
5.2. Koja arvuti ja telefoni mittekasutamist ei kompenseerita.
5.3. Ühingud peavad vähemalt kuu enne üritust kokku leppima juhatajaga ürituse toimumise
      
aja. Koda ja ühingud saavad kasutada oma ürituste korraldamiseks Eakate Päevakeskuse ruume.
5.4. Koja teadetetahvlil peab vähemalt üks nädal enne üritust olema üleval info selle ürituse kohta.
5.5. Peale ükskõik millise ühingu poolt korraldatavat üritust korrastatakse ruumid selle ühingu poolt.
       Ühingu juht vastutab ruumides oleva vara eest.

 6. INFO JA TEABE EDASTAMINE  
6.1. Ürituste teave peab olema avalik
6.2. Statistiline info ja aruandlus esitatakse kirjalikult.

7. PROBLEEMIDE LAHENDAMINE
7.1. Koja tööga seotud küsimused esitatakse kirjalikult Koja juhatajale.
7.2. Koda peab probleemile vastuse andma vähemalt kuu aja jooksul.
7.3. Enne Koja vastust probleemi avalikkuse ees ei käsitleta.

8. EETIKAKOODEKS
8.1. Me ei räägi välja Koja siseasju.
8.2. Me aktsepteerime ühisotsuseid.
8.3. Me austame Koja liikmeid ja nende tegevust.
8.4. Austame õigust oma arvamusele.

9. LIIKME KOHUSTUSED
9.1. Märgib teabematerjalidele Koja liikmeksoleku.

10. KONTAKTANDMED
10.1. Lai tn.33, Paide 72720 Järvamaa Puuetega Inimeste Koda, tel. 3852553, 53316930 G-mail: jarvakoda(at)gmail(dot)com
10.2. Tulekahju, avarii või mõne muu ohu korral teatada viivitamatult telefonile 112


 

 

 

Kinnitatud Järvamaa PIK 

 meilikoosolekul 15.05.2015.a.